top of page

1. PRIVĀTUMA POLITIKA

1.1. Privātuma politika (turpmāk – Politika) ir dokuments, kurā tiek sniegta informācija fiziskām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis – SIA “RehaThink” apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie apmeklē Pārziņa uzturēto mājas lapu www.rehathink.com, kurā tiek aizpildīta reģistrācijas forma, sazinās ar Pārzini, izmantojot kontakttālruņu numurus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts) veicot saziņu papīra formātā (iesniegumi, sūdzības) vai ir apmeklējuši Pārziņa rīkotos izglītības pasākumus (kursus).

1.2. Politikā ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.3. Politika ir attiecināma uz fizisko identificējamo personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (reģistrējoties kursiem, sazinājoties telefoniski, telefoniski, mutvārdos, u.tml.).

1.4. Gadījumā, ja Politikā tiks izdarīti grozījumi, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas var iegūt vēršoties pie Pārziņa.

1.5. Politika tiks publicētas Pārziņa mājaslapā – www.rehathink.com .

1.6. Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis, par to apstrādes individuālajiem pasākumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. Šajā Politikā pārzinis ir izdalījis datu apstrādes, lai izpildītu, it sevišķi, Regulas 14.panta nosacījumus, tas ir, personas dati netiek iegūti apzināti no datu subjekta

 

2. PĀRZINIS

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Rehathink” (vienotais Reģ.Nr. 43603086222,  adrese: Jelgava, Upeņu iela 6, LV-3008, tālrunis: +421 948 264 480, e-pasta adrese: rehathink@gmail.com, mājas lapa: www.rehathink.com  (turpmāk tekstā – Pārzinis).

 

3. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums.

3.3. Citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē Datu subjekta tiesības,  informācijas sabiedrības pakalpojumus u.c.​

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

 • Datu subjekta identificēšanai;

 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

 • Mācību procesa nodrošināšanai;

 • Jaunu mācību virzienu attīstībai;

 • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • Tiešā mārketinga nolūkos (uzņēmumu reklāmas ziņas tiek piegādātas tieši potenciālajiem klientiem, bez citu masu mediju starpniecības);

 • Klientu apkalpošanai;

 • Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • Norēķinu administrēšanai;

 • Parādu atgūšanai un piedziņai;

 • Mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

 • Statistikai un darbības analīzei;

 • Plānošanai un uzskaitei;

 • Efektivitātes mērīšanai;

 • Tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

 • Atskaišu sagatavošanai;

 • Riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 

5. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ PĀRZINIS?

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Pārziņa pakalpojumiem.

5.1.1. Datu subjektam saņemot Pārziņa pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pārzinim ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina Datu subjekta atbilstību kursiem (fizioterapijas students vai fizioterapeits ar iegūtu bakalaura vai maģistra grādu), kā arī ļauj sastādīt kursu apmaksas rēķinu. Šajā gadījumā, lai īstenotu RehaThink pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt sekojošos personas datu apjomu, kas ietver  –  vārdu, uzvārdu,  personas kodu,  kontaktinformāciju, dzīves vietas adresi, izglītību.

5.1.2. Sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (adrese, e-pasta adrese, tālr, Nr., skype lietotājvārds u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

 

6. KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

6.1. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt RehaThink pakalpojumus tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) c) apakšpunktu un Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu.  Atsevišķos gadījumos, tā tiek veikta, lai  nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktu pēckontroles,  uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.2. Datu apstrāde veicot telefona sarunu audioierakstu tiek veikta ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, kā arī Regulas 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu t.i.:

6.2.1. Pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām).

6.5. Ienākošās un izejošās korespondences (e-pasta vēstules, pasta vēstules, e-pieraksts) saglabāšana un uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) c) un f) apakšpunktu, ar mērķi nodrošināt Pārziņa normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitīt korespondenci, atbilstoši  Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma” kā arī lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojum kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem  pret iespējamām pretenzijām.

6.6. Pārzinis veic mājas lapas, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti,  datu subjektu viedokļu analīzi, kā arī analīzi par tā zīmola vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

 

7. KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES LAIKPOSMS?

7.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

7.1.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

7.1.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

7.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

7.2. Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz piecpadsmit dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.6. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

7.7. Pārzinis veic apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti un datu subjektu viedokļu analīzi,   kā arī analīzi par tā zīmola vai tā pārstāvēto zīmolu atpazīstamību.  Šī mērķa sasniegšanai šīs  sīkdatnes tiks glabātas līdz Jūs iztīriet savu galaiekārtu. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

7.8. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

 

8. KURŠ PIEKĻŪST INFORMĀCIJAI UN KAM TĀ TIEK IZPAUSTA?

8.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

8.1.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

8.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, grāmatvedības ietvaros).

8.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

8.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

8.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotie darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

8.3. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

8.4. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts).

 

9. KĀ TIEK INFORMĒTS DATU SUBJEKTS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI?

9.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

9.1.2. zvanot uz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu, aicinot iepazīties ar papildus informāciju šajā politikā vai jautāt Pārziņa darbiniekam, kas tiek sazvanīts;

9.1.3. izmantojot Pārziņa e-vides pieteikuma formas tiek izvietoti paziņojumi ar šo privātuma politiku.

9.1.4. apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicināts iepazīties par šo Politiku;

9.2. Politika  ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.rehathink.com

 

10. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

10.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

10.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

10.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu –  tiesības “tikt aizmirstam”).

10.4. Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

10.4.1. lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;

10.4.3. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

10.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

10.5.3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

10.5.4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem interesēm.

10.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar Politikas 10.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

10.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

10.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

10.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

10.9.1.. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.9.3. izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

10.10. Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt  tā pieprasījumu.

10.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

10.11.1. pārliecinās par personas identitāti;

10.11.2. izvērtē pieprasījumu,  un rīkojas šādi:

10.11.2.2. Ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.

10.11.2.3. Ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai Latvijas Republikā spēkā esošiem  normatīvajiem aktiem.

11. KĀ TIEK AIZSARGĀTI PERSONAS DATI?

11.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

11.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

 

Dokumenta izstrādātājs / izstrādātāju grupas pārstāvis:
SIA REHATHINK 10.08.2020.

APSTIPRINĀTS
Ar SIA “RehaThink” valdes
2020.gada 10. augustā

bottom of page